องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 28 พ.ย. 2566 11
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 15
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ต.ค. 2566 17
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 ส.ค. 2566 29
รายงานตรวจสภาพตลาด 22 มิ.ย. 2566 77
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 31 มี.ค. 2566 92
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2566 16 มี.ค. 2566 112
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566 16 มี.ค. 2566 104
ประเมิน ITA ปี 2566 6 มี.ค. 2566 127
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ย. 2565 339
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 196
กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 140
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 26 ก.ย. 2565 134
แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) 26 ก.ย. 2565 138
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 124
รายงานกิจกรรมโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า 21 ก.ย. 2565 57
รายงานผลการดำเนิงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 ก.ย. 2565 54
รายงานผลการดำเนิงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 ก.ย. 2565 50
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 เม.ย. 2565 229
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 2 มี.ค. 2565 276
รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ่าส่องสว่าง 23 ก.พ. 2565 53
สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 10 ก.พ. 2565 281
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ( ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ) 31 ม.ค. 2565 277
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25 ม.ค. 2565 272
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 19 ม.ค. 2565 253
ลานกีฬา/ สนามกีฬาประจำ อบต.บึงนคร 10 ม.ค. 2565 50
ประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควัน 15 ธ.ค. 2564 45
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 314
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 299
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร 30 มิ.ย. 2564 367