องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 9 เม.ย. 2567 98
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 มี.ค. 2567 137
แจ้งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ หรือComputer 12 มี.ค. 2567 183
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ในระบบ ITAS 12 มี.ค. 2567 205
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2 ก.พ. 2567 356
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 28 พ.ย. 2566 389
ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลบึงนคร ประจำปี 2566 14 ต.ค. 2566 314
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 338
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ต.ค. 2566 317
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 22 ก.ย. 2566 45
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ประจำปี 2566 21 ก.ย. 2566 49
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 ส.ค. 2566 317
รายงานตรวจสภาพตลาด 22 มิ.ย. 2566 379
ข่าวประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566 31 พ.ค. 2566 34
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 31 มี.ค. 2566 249
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2566 16 มี.ค. 2566 256
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566 16 มี.ค. 2566 238
ประเมิน ITA ปี 2566 6 มี.ค. 2566 242
โครงการ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ก.พ. 2566 39
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 2566 15 ม.ค. 2566 47
ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระภาษีป้าย ปะจำปี 2566 15 ม.ค. 2566 39
ป้ายประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 15 ม.ค. 2566 43
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ย. 2565 471
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 326
กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 242
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 26 ก.ย. 2565 263
แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) 26 ก.ย. 2565 248
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 243
รายงานกิจกรรมโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า 21 ก.ย. 2565 168
รายงานผลการดำเนิงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 ก.ย. 2565 157