องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 9 เม.ย. 2567 37
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 14 มี.ค. 2567 75
แจ้งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ หรือComputer 12 มี.ค. 2567 98
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ในระบบ ITAS 12 มี.ค. 2567 113
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2 ก.พ. 2567 243
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 28 พ.ย. 2566 331
ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลบึงนคร ประจำปี 2566 14 ต.ค. 2566 229
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2567 2 ต.ค. 2566 302
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2567 2 ต.ค. 2566 271
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 ส.ค. 2566 264
รายงานตรวจสภาพตลาด 22 มิ.ย. 2566 326
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 31 มี.ค. 2566 204
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2566 16 มี.ค. 2566 211
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566 16 มี.ค. 2566 190
ประเมิน ITA ปี 2566 6 มี.ค. 2566 196
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ย. 2565 408
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 269
กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 187
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 26 ก.ย. 2565 210
แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) 26 ก.ย. 2565 188
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 194
รายงานกิจกรรมโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่า 21 ก.ย. 2565 114
รายงานผลการดำเนิงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 ก.ย. 2565 109
รายงานผลการดำเนิงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 21 ก.ย. 2565 102
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 เม.ย. 2565 285
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 2 มี.ค. 2565 328
รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ่าส่องสว่าง 23 ก.พ. 2565 105
สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 10 ก.พ. 2565 344
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ( ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ) 31 ม.ค. 2565 415
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25 ม.ค. 2565 322