องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ย. 2565 222
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 34
กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 34
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 26 ก.ย. 2565 46
แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) 26 ก.ย. 2565 50
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 เม.ย. 2565 158
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 2 มี.ค. 2565 199
สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 10 ก.พ. 2565 206
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ( ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ) 31 ม.ค. 2565 188
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25 ม.ค. 2565 197
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 19 ม.ค. 2565 178
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 251
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 237
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร 30 มิ.ย. 2564 284
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563 348
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล สายบ้านขาม-บ้านไผ่ ม.8,9 27 พ.ค. 2563 409
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย 27 พ.ค. 2563 401
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ ) 19 พ.ค. 2563 379
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ 10 เม.ย. 2563 577
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 29 ต.ค. 2562 399
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 1 ต.ค. 2562 295
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดิบประปา บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 23 ส.ค. 2562 378
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 1 ก.ค. 2562 262
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562 235
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 27 มิ.ย. 2562 327
สถิติการให้บริการประชาชน 21 มิ.ย. 2562 740
นโยบายบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 2562 329
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดิบประปาบ้านไผ่ หมู่ที่ 8,9 10 พ.ค. 2562 447
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 9 เม.ย. 2562 381