องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 31 มี.ค. 2566 17
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ปี 2566 16 มี.ค. 2566 33
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566 16 มี.ค. 2566 27
ประเมิน ITA ปี 2566 6 มี.ค. 2566 48
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 พ.ย. 2565 256
แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 71
กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ย. 2565 65
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 26 ก.ย. 2565 73
แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) 26 ก.ย. 2565 78
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26 ก.ย. 2565 74
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 เม.ย. 2565 184
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 2 มี.ค. 2565 226
สรุปมาตรการเปิดศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 10 ก.พ. 2565 227
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ( ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ) 31 ม.ค. 2565 209
จดหมายข่าว การชำระภาษี 25 ม.ค. 2565 226
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 19 ม.ค. 2565 199
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 267
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 6 ต.ค. 2564 255
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร 30 มิ.ย. 2564 307
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563 369
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล สายบ้านขาม-บ้านไผ่ ม.8,9 27 พ.ค. 2563 429
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย 27 พ.ค. 2563 423
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ ) 19 พ.ค. 2563 400
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ 10 เม.ย. 2563 602
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 29 ต.ค. 2562 424
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 1 ต.ค. 2562 316
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดิบประปา บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 23 ส.ค. 2562 397
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561 1 ก.ค. 2562 284
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562 258
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 27 มิ.ย. 2562 349