องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเอมอร ศรีซ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางน้องนุช ประเสริฐสังข์
ครู คศ.2( ศพด.บ้านอีเตี้ย )


นางสาวนงลักษณ์ ดาระวัฒน์
ครู คศ.2 ( ศพด.บ้านสังข์ )


นางนิภา เจวรัมย์
ครู คศ.2 ( ศพด.บ้านไผ่ )


นางสาวทิพวรรณ ชาญสมร
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านไผ่)


นางสาวพิมลรัตน์ สังฆคาม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปิยะพงษ์ ชาติแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวปวีณา ศรีสุข
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพลเยี่ยม มนปราณีต
เจ้าพนักงานธุุรการ