องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าที่ร้อยตรี ทวี ศิริดล
นายช่างโยธา


นายจีระศักดิ์ นันทะศรี
คนงานทั่วไป


นายชิราวุธ คชราช
คนงานทั่วไป


นายนิกรณ์ คชมิตร
คนงานทั่วไป


นายอรรถวุฒิ สวัสดิ์เอื้อ
คนงานทั่วไป


นางสาวอรวรรณ คำแพงศรี
คนงานทั่วไป