องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 4

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567   14 ก.ย. 2566 345
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ครั้งที่ 1)   28 ต.ค. 2565 165
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566   28 ก.ย. 2565 155
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   14 มี.ค. 2565 156