องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นางสุวรรณา ศิลพันธ์
ประธานสภาฯ /ส.อบต.หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 085-926-8284


นายนาวา นามศักดิ์
รองประธานสภาฯ/ส.อบต.หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 090-259-7262


นายวรพงษ์ อารีเอื้อ
เลขานุการ ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 088-572-8155


นายพูนศักดิ์ วินทะไชย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 093-420-2727


นายบัณฑิต ซอกจอหอ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 085-006-9930


นางบุษบา วงค์ภูดร
ส.อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 094-372-3390


นายไพรัตน์ โบราณมูล
ส.อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 065-323-9616


นายบุญมี ขอมเดช
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 086-852-9425


นางสาวภัทรพร สีมวงค์
ส.อบต.หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 082-327-5945


นายบงกาญจน์ ประเสริฐสังข์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 088-036-3281