องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวรพงษ์ อารีเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เบอร์โทร : 088-572-8155


ส.ต.อ.สิทธิกร พรทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เบอร์โทร : 086-252-5057


นางสาวนิ่มนวล อารีสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 093-509-7424


นายกรวิชญ์ ภูกัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 086-222-2314


นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 084-887-9479


นางสาวเอมอร ศรีซ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 092-543-2521


นางสาวสฤทธิ์ตา ประชาไนย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 083-147-7139