องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสฤทธิ์ตา ประชาไนย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางอรทัย ป้องสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


นายจัตุพร แดนนานารถ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุภิชญาภัค สังฆะวัฒน์
คนงานทั่วไป