องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธ  ที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2567   เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นายวันชัย  ประชุมชน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนค..... วันที่ 8 มี.ค. 2567 (ดูู 106)

กิจกรรมการคัดแยกขยะ

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมการคัดแยกขยะ... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 386)

พิธีมอบถุงยังชีพพระาชทานฯ

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลบึงนคร... วันที่ 19 พ.ค. 2566 (ดูู 330)

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

                        โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                            &nb..... วันที่ 13 มี.ค. 2566 (ดูู 131)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 3 มี.ค. 2566 (ดูู 195)

กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คณะผู้บริหาร อบต.บึงนครและเจ้าหน้าที่ อบต.บึงนคร ร่วมทำกิจกกรม 5 ส. โดยการซ่อมแซมถนน จาก อบต.บึงนครไปถึงชุมชนบ้านสังข์... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 134)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัตงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัตงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 10 ก.พ. 2566 (ดูู 148)

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยเขตพื้นที่  บ้านไผ่ บ้านโนนราษี ตำบลบึงนคร... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 341)

กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร อบต.บึงนคร พร้อมด้วยนสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 265)

ตลาดกลางสินค้าบึงนคร

เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพ ต่อยอดทางการตลาดในชุมชน ... วันที่ 25 เม.ย. 2565 (ดูู 534)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 223)

จิตอาสาพัฒนา

5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอธวัชบุรี มอบหมายให้นายนพพงษ์  วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา..... วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ดูู 235)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 230)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกางสงกรานต์ 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกางสงกรานต์ 2565... วันที่ 27 ก.พ. 2565 (ดูู 198)

ขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน/ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน/ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลบึงนคร... วันที่ 16 ก.พ. 2565 (ดูู 247)

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บึงนคร

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บึงนคร ได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก... วันที่ 11 ก.พ. 2565 (ดูู 252)

ลงพื้นที่

  นายวันชัย ประชุมชน นายก อบต.บึงนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บึงนคร/สมาชิกสภาฯ/เจ้าหน้าที่ อบต.บึงนคร ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ตำบลบึงนคร เพื่อนำปัญหาและความต้องการ มาเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน..เพื่อให้ชาวตำบลบึงนครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้..... วันที่ 2 ก.พ. 2565 (ดูู 247)

"Big Cleaning Day"

กิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  วันที่  28  มกราคม  2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 28 ม.ค. 2565 (ดูู 227)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร

ประชุมประจำเดือน คระผุ้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 244)

รับสมัคร ส.อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สามาชิก อบต. และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 11 ต.ค. 2564 (ดูู 326)