องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยเขตพื้นที่  บ้านไผ่ บ้านโนนราษี ตำบลบึงนคร... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 121)

กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565

คณะผู้บริหาร อบต.บึงนคร พร้อมด้วยนสมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565... วันที่ 29 เม.ย. 2565 (ดูู 116)

ตลาดกลางสินค้าบึงนคร

เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขาย สินค้าของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพ ต่อยอดทางการตลาดในชุมชน ... วันที่ 25 เม.ย. 2565 (ดูู 245)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 95)

จิตอาสาพัฒนา

5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอธวัชบุรี มอบหมายให้นายนพพงษ์  วงษ์เสนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา..... วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ดูู 111)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 103)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกางสงกรานต์ 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกางสงกรานต์ 2565... วันที่ 27 ก.พ. 2565 (ดูู 84)

ขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน/ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนหมู่บ้าน/ชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลบึงนคร... วันที่ 16 ก.พ. 2565 (ดูู 137)

กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บึงนคร

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.บึงนคร ได้ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก... วันที่ 11 ก.พ. 2565 (ดูู 147)

ลงพื้นที่

  นายวันชัย ประชุมชน นายก อบต.บึงนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บึงนคร/สมาชิกสภาฯ/เจ้าหน้าที่ อบต.บึงนคร ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ตำบลบึงนคร เพื่อนำปัญหาและความต้องการ มาเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน..เพื่อให้ชาวตำบลบึงนครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้..... วันที่ 2 ก.พ. 2565 (ดูู 120)

"Big Cleaning Day"

กิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  วันที่  28  มกราคม  2565 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 28 ม.ค. 2565 (ดูู 120)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร

ประชุมประจำเดือน คระผุ้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 149)

รับสมัคร ส.อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สามาชิก อบต. และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 11 ต.ค. 2564 (ดูู 197)

บึงนครสู้โควิด

รับมอบสิ่งของสู้โควิด... วันที่ 6 ส.ค. 2564 (ดูู 206)

สถานที่กักตัว บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่กักตัว บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ก.ค. 2564 (ดูู 231)

ทำความสะอาดเตรียมสถานที่กักตัว หมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทำความสะอาดเตรียมสถานที่กักตัว  หมู่ที่  8,9  บ้านไผ่  ตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ก.ค. 2564 (ดูู 213)

ศูนย์พักคอย (COVID-19) อบต.บึงนคร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวรพงษ์ อารีเอื้อ ปลัด อบต.บึงนคร ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บึงนคร พร้อมด้วย นายวิษณุพงษ์ จตุเทน ผอ.รพสต.บึงนคร และเจ้าหน้าที่ อบต.บึงรคร,ผู้นำชุมชน บ้านสังข์ ร่วมแรงร่วมใจ จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ บริเวณวัดปราค์กู่ บ้านสังข์... วันที่ 23 ก.ค. 2564 (ดูู 170)

โครงการ อสม.ตำบลบึงนครร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2564

กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบึงนคร  ร่วมกับ อสม. ตำบลบึงนคร ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564... วันที่ 9 ก.ค. 2564 (ดูู 160)

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่  100  ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ... วันที่ 25 พ.ค. 2564 (ดูู 190)

ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่

ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ /upload/files/115148.jpg /upload/files/115150.jpg /upload/files/115149.jpg /upload/files/S__32710661(1).jpg /upload/files/115152.jpg  ... วันที่ 15 มี.ค. 2564 (ดูู 84)