องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน   20 เม.ย. 2566 29
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 65   9 ม.ค. 2566 40
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.2566-2570 ครั้งที่ 4   25 ก.ค. 2565 70
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   13 มิ.ย. 2565 117
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.2566-2570 ครั้งที่1 และครั้งที่2   14 มี.ค. 2565 103
แผนพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   19 ม.ค. 2565 162
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   19 เม.ย. 2564 281
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1-3)   5 มี.ค. 2564 190
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 61-65 (กรณีนายกอนุมัติ)   16 มิ.ย. 2563 222
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑   18 ต.ค. 2561 353
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   18 ต.ค. 2561 360
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)   1 พ.ค. 2560 791
แผนพัฒนาปี 59-61   8 ม.ค. 2559 598