องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ วันที่ ผู้ชม
ลูกประคบสมุนไพร

ลู ก ป ร ะ ค บ ส มุ น ไ พ ร           ลูกประคบสมุนไพร เป็นการร.....

28 เม.ย. 2565 224
เครื่องจักสานไม้ไผ่

ต ะ ก ร้ า ไ ม้ ไ ผ่        เครื่องจักสานหรืองานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ซ.....

28 เม.ย. 2565 362
ผ้าไหมลายสาเกต

                      ประวัติ  .....

27 เม.ย. 2565 118