องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 12

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   23 ม.ค. 2566 2
แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   11 พ.ย. 2565 17
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 15
แผนดำเนินการประจำปี 2565   30 มี.ค. 2565 84
แผนดำเนินการประจำปี 2565   17 มี.ค. 2565 64
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 253
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   5 มี.ค. 2564 167
ประกาศแผนดำเนินงาน   18 มิ.ย. 2563 182
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 200
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 195
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 201
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 198
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 198
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 182
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 186
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   26 มิ.ย. 2562 182
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 มิ.ย. 2562 176
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 มิ.ย. 2562 183
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 288