องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 15

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566   23 ม.ค. 2566 24
แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1   11 พ.ย. 2565 32
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 37
แผนดำเนินการประจำปี 2565   30 มี.ค. 2565 111
แผนดำเนินการประจำปี 2565   17 มี.ค. 2565 81
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 266
แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔   5 มี.ค. 2564 177
ประกาศแผนดำเนินงาน   18 มิ.ย. 2563 194
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 211
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 206
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 213
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 209
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 209
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 192
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 199
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   26 มิ.ย. 2562 194
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 มิ.ย. 2562 189
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 มิ.ย. 2562 195
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 303