องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป


 
ข้อมูลทั่วไป อบต. บึงนคร อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด
***********************
          
 
วิสัยทัศน์
          "บริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
คำขวัญ
           “บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง  ฟูเฟื่องวัฒนธรรม  กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ทำสไบลายขิต  ผลิตผ้าไหมมัดหมี่  แม่น้ำชีไหลผ่าน  หมู่บ้านเขียวขจี  มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ  ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ตราสัญญลักษณ์


เขตติดต่อ
 
           ตำบลบึงนครเป็นหนึ่งใน  12  ตำบล ของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
           อำเภอธวัชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  12  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  24  กิโลเมตร 
               ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลธงธานี
               ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลทุ่งเขาหลวง  อำเภอทุ่งเขาหลวง
               ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ตำบลมะบ้า ทุ่งเขาหลวง
               ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลไพศาล ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
 
เนื้อที่
          เนื้อที่ตำบลบึงนคร จำนวน  17,468 ไร่ หรือ  37.33  ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน จำนวนประชากร
                            
           จำนวนประชากรตำบลบึงนคร มีทั้งสิ้น  962 ครัวเรือน   จำนวน  4,274  คน  โดยแยกเป็น             
           ชายหญิง  ของแต่ละหมู่บ้าน  (ข้อมูล ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2561)
ลำดับที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสองพี่น้อง   หมู่4 139 302 180 582
2 บ้านอีเตี้ย   หมู่5 82 221 203 424
3 บ้านสังข์   หมู่6 100 224 228 452
4 บ้านโนนราษี    หมู่ 7 65 155 157 312
5 บ้านไผ่   หมู่ 8 152 393 356 749
6 บ้านไผ่    หมู่ 9 105 237 225 462
7 บ้านสังข์    หมู่10 91 214 193 407
8 บ้านสองพี่น้อง   หมู่11 111 232 247 479
9 บ้านอีเตี้ย  หมู่12 117 283 249 532
รวมทั้งหมด 962 2,151 2,123 4,274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2375