องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายกรวิชญ์ ภูกัน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวารื ศิริจักรหงส์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวมาลัยพร บุญกาวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางอรทัย พรทิพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรนุช สิทธิ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาววยุรี กระอาจ
คนงานทั่วไป


นางสาวศรีสุดา มโนศรี
คนงานทั่วไป


นางสาวกนิษฐา เสนานิมิตร
คนงานทั่วไป


นางบังอร พิมขาลี
คนงานทั่วไป