องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

เครื่องจักสานไม้ไผ่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เครื่องจักสานไม้ไผ่ต ะ ก ร้ า ไ ม้ ไ ผ่
 
     เครื่องจักสานหรืองานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุพื้นบ้านเป็นการนำประโยชน์จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองชีวิตประจำวัน ตำบลบึงนครมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีฝีมือการจักสานไม้ไผ่ คือ นายบุญเส็ง ดาระวัฒน์ ชาวบ้าน บ้านโนนราษี หมู่ 7 มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นใหม่ได้ โดยมีผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ เช่น ตะกร้า สุ่มไก่ ไซดักปลา ข้องใส่ปลา ชะลอม กระบุง เป็นต้น 
 
    
วันที่ : 28 เมษายน 2565   View : 567