องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 64
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 144
การประเมินคามเสี่ยง   18 มิ.ย. 2563 175
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.   18 มิ.ย. 2563 189
มาตรการป้องกันมาทุจริต   27 มิ.ย. 2562 219
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   26 มิ.ย. 2562 219
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี60   1 พ.ค. 2560 334
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี   10 เม.ย. 2560 413