องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization


ออนไลน์ : 13

วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   28 เม.ย. 2566 60
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   16 มี.ค. 2565 111
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 184
การประเมินคามเสี่ยง   18 มิ.ย. 2563 215
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.   18 มิ.ย. 2563 231
มาตรการป้องกันมาทุจริต   27 มิ.ย. 2562 257
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   26 มิ.ย. 2562 259
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี60   1 พ.ค. 2560 382
แผนปฏิบัติการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี   10 เม.ย. 2560 453