องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ของ ศพด. จำนวน ๓ แห่ง ระหว่าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ของ โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ระหว่าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
ซื้อสารส้ม คลอรีน ปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอีเตี้ย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อทราย กระสอบบรรจุทราย เชือกฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์(รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อก่อสร้าง เลื่อยโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ประตูน้ำพวงมาลัยหน้าแปลน มาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิดเฉพาะทางเข้า-ออก บ้านสองพี่น้องหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาลงหินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำคันสีแดง ทะเบียน ๘๑-๘๙๐๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองสวัสดิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอีเตี้ย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ฯ กองสวัสดิการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่(เพื่อทำการกู้แพสถานีสูบน้ำ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2566
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราษี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)งบประมาณปี๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2566