องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงคลองดินระบายน้ำพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนดิน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ศพด. จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านอีเตี้ย หมู่ที่ ๕,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อรองเท้าดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลประปา บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงคลองดินระบายน้ำพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงบ่อบาดาลประปา บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๓-๓๐๒๓ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังข์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนคร 5 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดเฉพาะทางเข้า-ออก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีประปาหมู่บ้านบ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำสถานีประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
ซื้อป้ายไฟจราจร (ป้ายสามเหลี่ยมจุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567
จ้างโครงการกำจัดวัชพืชบึงจิว บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567
จ้างเหมารถขุดขนาดเล็ก เพื่อขุดวางท่อส่งน้ำดิบประปา หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณืเพื่อซ่อมแซมทุ่นแพเหล็ก สถานีสูบน้ำบ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอีเตี้ย หมู่ที่ ๑๒ และซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อมิเตอร์น้ำและประตูน้ำพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค ๔๕๑๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมอาคารโรงเก็บอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่อง ช่วงปิดเทอม ให้กับ ศพด.จำนวน ๓ แห่งและโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ชั้นคุณภาพที่ ๑ และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน กค ๔๕๑๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567