องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล

/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99(2).pdfคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
วันที่ : 15 มีนาคม 2565   View : 1087