องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน


 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 
เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
***********************************
               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจาย อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความ รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยมุ่งให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  เพื่อให้การบริการประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร จึงได้มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                              ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖5
                               
 
                                    
(นายวันชัย   ประชุมชน)       
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
ที่        /2565
 
เรื่อง   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน
................................
               พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรา 27 เพื่อให้การบริหาร ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงมอบอำนาจให้
 
               1.นายสุภาพ  คำโคตรสูนย์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ปฏิบัติราชการแทน  ใน การสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้
 
               2.นายวีระชาติ  อุส่าห์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการนี้ เมื่อรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้ปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบ
 
               ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
                         สั่ง  ณ  วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕65
                                                          
 
                      
(นายวันชัย  ประชุมชน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 
 
วันที่ : 19 มกราคม 2565   View : 547