องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 11

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้าง
http://www.buengnakorn.go.th/pagelist-64.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
2 ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.buengnakorn.go.th/pagein-10.html
http://www.buengnakorn.go.th/position-1.html
http://www.buengnakorn.go.th/position-3.html
 
3 อำนาจหน้าที่
http://www.buengnakorn.go.th/pagelist-42.html
 
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-103.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-104.html
http://www.buengnakorn.go.th/file28.html
 
5 ข้อมูลการติดต่อ
http://www.buengnakorn.go.th/page-22.html
 
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
http://www.buengnakorn.go.th/pagelist-26.html
http://www.buengnakorn.go.th/pagelist-27.html
 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.buengnakorn.go.th/newsboard-3.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
8 Q&A
http://www.buengnakorn.go.th/page-36.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
9  Social Network
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
10 แผนดำเนินงานประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/file28.html
 
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.buengnakorn.go.th/file3.html
 
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/file10.html
 
 
 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
http://www.buengnakorn.go.th/file4.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-82.html
 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
http://www.buengnakorn.go.th/file5.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-32.html
 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
http://www.buengnakorn.go.th/file6.html
 
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
http://www.buengnakorn.go.th/file7.html
 
17 E-Service
http://www.buengnakorn.go.th/eservice.html
 
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/file1.html
http://www.buengnakorn.go.th/file3.html
 
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.buengnakorn.go.th/file1.html
http://www.buengnakorn.go.th/file3.html
 
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/file1.html
http://www.buengnakorn.go.th/file3.html
 
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท
 
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-111.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-89.html
http://www.buengnakorn.go.th/file12.html
 
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.buengnakorn.go.th/file35.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-108.html
 
 
 
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-108.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-110.html
 
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-107.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-109.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.buengnakorn.go.th/file4.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-32.html
 
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.buengnakorn.go.th/contact%203.html
http://www.buengnakorn.go.th/eservice.html
http://www.buengnakorn.go.th/contact.html
 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีเรื่องการร้องเรียนการทุจริตในรอบปี 2564
 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
http://www.buengnakorn.go.th/page-36.html
http://www.buengnakorn.go.th/webboard.html
http://www.buengnakorn.go.th/index.html
 
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://www.buengnakorn.go.th/file38.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-130.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
 
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-37.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-41.html
 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
http://www.buengnakorn.go.th/file39.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-41.html
 
 
 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-120.html
http://www.buengnakorn.go.th/file17.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-101.html
 
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.buengnakorn.go.th/file40.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-101.html
 
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-41.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
http://www.buengnakorn.go.th/file39.html
 
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
http://www.buengnakorn.go.th/file17.html
 
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.buengnakorn.go.th/file19.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-118.html
 
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-117.html
http://www.buengnakorn.go.th/file20.html
http://www.buengnakorn.go.th/file41.html
 
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-121.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-131.html
http://www.buengnakorn.go.th/file41.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
 
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.buengnakorn.go.th/file41.html
http://www.buengnakorn.go.th/file38.html
http://www.buengnakorn.go.th/downloadfile-114.html
http://www.buengnakorn.go.th/file40.html
 
View : 879