องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 2562 309
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 2562 307
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 311
การรับชำระภาษีป้าย   26 มิ.ย. 2562 302
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 289
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   26 มิ.ย. 2562 316
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 284
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 284
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 265
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 254
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 268
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 351
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556   19 ก.ย. 2557 529
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   19 ก.ย. 2557 474
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   19 ก.ย. 2557 464
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539   19 ก.ย. 2557 460
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   19 ก.ย. 2557 461
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   19 ก.ย. 2557 476