องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 2562 222
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 2562 228
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 236
การรับชำระภาษีป้าย   26 มิ.ย. 2562 220
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 2562 217
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   26 มิ.ย. 2562 217
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 2562 212
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 2562 199
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 2562 194
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 189
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 2562 198
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒   18 ต.ค. 2561 279
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556   19 ก.ย. 2557 453
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   19 ก.ย. 2557 399
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   19 ก.ย. 2557 398
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539   19 ก.ย. 2557 386
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   19 ก.ย. 2557 401
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   19 ก.ย. 2557 405