องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   4 มี.ค. 2565 75
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มิ.ย. 2563 254
คูมือผลประโยชน์ทับซ้อน   24 มิ.ย. 2562 246
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   2 พ.ย. 2561 294