องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   15 มี.ค. 2566 70
คำสั่งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ   16 มี.ค. 2565 144
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   16 มี.ค. 2565 139
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   19 เม.ย. 2564 201
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 มิ.ย. 2563 244
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   18 มิ.ย. 2562 299