หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวรพงษ์ อารีเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร


ส.ต.อ.สิทธิกร พรทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร


นางสาวนิ่มนวล อารีสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกรวิชญ์ ภูกัน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวเอมอร ศรีซ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสาวสฤทธิ์ตา ประชาไนย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ