กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเอมอร ศรีซ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางน้องนุช ประเสรืฐสังข์
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ศพด.บ้านอีเตี้ย )


นางสาวนงลักษณ์ ดาระวัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ศพด.บ้านสังข์ )


นางนิภา เจวรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ( ศพด.บ้านไผ่ )


นางสุทัศน์ สิมลา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิมลรัตน์ สังฆคาม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทิพวรรณ ชาญสมร
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายสุนทร จตุเทน
คนงานทั่วไป