โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร


สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไว้ในกรอบแผนอัตรากำลัง  3  ปี ดังนี้
1. นักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต.)                     1                  อัตรา
2. นักบริหารงานอบต. 6  (รองปลัด อบต.)                1                  อัตรา
สำนักงานปลัด     
                   - ข้าราชการ               จำนวน                     7                  อัตรา
                   - พนักงานจ้าง             จำนวน                     1                  อัตรา
                   - คนงานทั่วไป             จำนวน                    3                  อัตรา
กองคลัง         
                   - ข้าราชการ               จำนวน                     4                  อัตรา
                   - ลูกจ้างประจำ            จำนวน                    1                  อัตรา
                   - คนงานทั่วไป             จำนวน                    4                  อัตรา
กองช่าง         
                   - ข้าราชการ               จำนวน                     2                  อัตรา
                   - คนงานจ้างทั่วไป        จำนวน                    7                  อัตรา
กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
                   - ข้าราชการ               จำนวน                     4                  อัตรา
                   - พนักงานจ้าง            จำนวน                     3                  อัตรา
                   - คนงานจ้างทั่วไป       จำนวน                    1                  อัตรา
กองสวัสดิการสังคม      
                   - ข้าราชการ               จำนวน                     3                  อัตรา
                   - คนงานทั่วไป            จำนวน                    1                  อัตรา
 
รวมทั้งหมด              41           คน
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 269