ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 29 ต.ค. 62 20
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดิบประปา บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 23 ส.ค. 62 32
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 27 มิ.ย. 62 35
สถิติการให้บริการประชาชน 21 มิ.ย. 62 437
นโยบายบริหารงานบุคคล 4 มิ.ย. 62 50
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดิบประปาบ้านไผ่ หมู่ที่ 8,9 10 พ.ค. 62 90
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 9 เม.ย. 62 83
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง 5 เม.ย. 62 84
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย 1 เม.ย. 62 69
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย 22 มี.ค. 62 74
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ 20 มี.ค. 62 60
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 11 ก.พ. 62 101
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขยายถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง 14 ธ.ค. 61 97
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ธ.ค. 61 110
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ หมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่ 26 พ.ย. 61 104
รายงานการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 2 พ.ย. 61 117
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปร หมู่ที่ 6,10 บ้านสังข์ 20 ก.พ. 61 209
แจ้งจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 1 ก.พ. 61 233
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ 1 ก.พ. 61 212
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 4 บ้านสองพี่น้อง 1 ก.พ. 61 184
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ 15 ธ.ค. 60 190
งบแสดงฐานะทางการเงิน 15 พ.ย. 60 204
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 7 พ.ย. 60 123
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 7 พ.ย. 60 132
แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 7 พ.ย. 60 252
แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 7 พ.ย. 60 280
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 พ.ย. 60 197
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย 22 ก.ย. 60 269
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย 22 ก.ย. 60 180
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 20 ก.ค. 60 362