อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 8)

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ดูู 23)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19ป และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง อบต.บึงนคร... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 29)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายโยธิน  ขันธวุธ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร      ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ..... วันที่ 6 ธ.ค. 61 (ดูู 312)

วันปิยมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 198)

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วันที่ 22  สิงหาคม 2561... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 182)

ตรวจเยี่ยม ติดตาม กองทุนหลักประกันฯ อบต.บึงนคร

วันที่ 29  มิถุนายน  2560 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอธวัชบุรี ออกตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน/กิจกรรมของกองุทนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร ("ผลการตรวจเยี่ยม.....A+  อยุู่แค่เอื้อม อิอิอิ") ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 338)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26  มิถุนายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ์ ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 291)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ได้จัด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒  สิงหามหาราชินี”  ในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙... วันที่ 16 ส.ค. 59 (ดูู 326)

ซักซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ( 1 มิ.ย.59)

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 337)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 311)

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ และจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา..... วันที่ 15 มิ.ย. 59 (ดูู 362)

เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี

วัที่ 29 ธ้นวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครได้จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี"  โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ตำบลบึงนคร กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน ตำบลบึงนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว... วันที่ 4 ม.ค. 59 (ดูู 379)

กิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปี่ใหม่ 2559

จุดให้บริการประชาชน , รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2599... วันที่ 3 ม.ค. 59 (ดูู 366)

โครงการคลองสวย น้ำใส คนบึงนครมีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบบึงนคร ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแววดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใสคนบึงนครมีความสุข   เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๘   ... วันที่ 3 ม.ค. 59 (ดูู 307)

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 2558

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับศูนย์พัฒนาชุมชนตำบลบึงนคร จัดโดย ส่วนสวัสดิการสังคม... วันที่ 10 มิ.ย. 58 (ดูู 419)

ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครร่วมกับอำเภอธวัชบุรี จัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความสมานสามัคคีในองค์กร... วันที่ 25 ม.ค. 58 (ดูู 418)

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558

งานประเพณี "บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558" จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในงานมีการประกวดวิถีชีวิตชาวนา ... วันที่ 14 ม.ค. 58 (ดูู 513)

โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

... วันที่ 8 ม.ค. 58 (ดูู 9875)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว เทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

... วันที่ 25 ธ.ค. 57 (ดูู 408)