อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่  100  ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 8)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตฯ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของคระผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 10 ก.ย. 63 (ดูู 54)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 93)

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ดูู 97)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19ป และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง อบต.บึงนคร... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 112)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายโยธิน  ขันธวุธ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร      ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ..... วันที่ 6 ธ.ค. 61 (ดูู 396)

วันปิยมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 316)

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วันที่ 22  สิงหาคม 2561... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 260)

ตรวจเยี่ยม ติดตาม กองทุนหลักประกันฯ อบต.บึงนคร

วันที่ 29  มิถุนายน  2560 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอธวัชบุรี ออกตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน/กิจกรรมของกองุทนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร ("ผลการตรวจเยี่ยม.....A+  อยุู่แค่เอื้อม อิอิอิ") ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 400)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26  มิถุนายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ์ ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 352)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ได้จัด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒  สิงหามหาราชินี”  ในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙... วันที่ 16 ส.ค. 59 (ดูู 381)

ซักซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ( 1 มิ.ย.59)

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 407)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 391)

โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ และจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา..... วันที่ 15 มิ.ย. 59 (ดูู 425)

เวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี

วัที่ 29 ธ้นวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครได้จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคี"  โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ตำบลบึงนคร กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน ตำบลบึงนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว... วันที่ 4 ม.ค. 59 (ดูู 434)

กิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปี่ใหม่ 2559

จุดให้บริการประชาชน , รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2599... วันที่ 3 ม.ค. 59 (ดูู 444)

โครงการคลองสวย น้ำใส คนบึงนครมีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบบึงนคร ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแววดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมคลองสวย น้ำใสคนบึงนครมีความสุข   เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๘   ... วันที่ 3 ม.ค. 59 (ดูู 405)

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 2558

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับศูนย์พัฒนาชุมชนตำบลบึงนคร จัดโดย ส่วนสวัสดิการสังคม... วันที่ 10 มิ.ย. 58 (ดูู 499)

ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครร่วมกับอำเภอธวัชบุรี จัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความสมานสามัคคีในองค์กร... วันที่ 25 ม.ค. 58 (ดูู 513)

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558

งานประเพณี "บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558" จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในงานมีการประกวดวิถีชีวิตชาวนา ... วันที่ 14 ม.ค. 58 (ดูู 587)