อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร

ประชุมประจำเดือน คระผุ้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 12 ม.ค. 65 (ดูู 12)

รับสมัคร ส.อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร สามาชิก อบต. และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 72)

บึงนครสู้โควิด

รับมอบสิ่งของสู้โควิด... วันที่ 6 ส.ค. 64 (ดูู 90)

สถานที่กักตัว บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่กักตัว บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง ตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 89)

ทำความสะอาดเตรียมสถานที่กักตัว หมู่ที่ 8,9 บ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทำความสะอาดเตรียมสถานที่กักตัว  หมู่ที่  8,9  บ้านไผ่  ตำบลบึงนคร  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 60)

ศูนย์พักคอย (COVID-19) อบต.บึงนคร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวรพงษ์ อารีเอื้อ ปลัด อบต.บึงนคร ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บึงนคร พร้อมด้วย นายวิษณุพงษ์ จตุเทน ผอ.รพสต.บึงนคร และเจ้าหน้าที่ อบต.บึงรคร,ผู้นำชุมชน บ้านสังข์ ร่วมแรงร่วมใจ จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ บริเวณวัดปราค์กู่ บ้านสังข์... วันที่ 23 ก.ค. 64 (ดูู 59)

โครงการ อสม.ตำบลบึงนครร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2564

กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบึงนคร  ร่วมกับ อสม. ตำบลบึงนคร ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564... วันที่ 9 ก.ค. 64 (ดูู 56)

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”  สืบสานสู่  100  ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 66)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตฯ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของคระผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2563... วันที่ 10 ก.ย. 63 (ดูู 111)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 154)

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ดูู 171)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19ป และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง อบต.บึงนคร... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 172)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายโยธิน  ขันธวุธ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร      ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ..... วันที่ 6 ธ.ค. 61 (ดูู 458)

วันปิยมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 61 (ดูู 368)

ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย (แผนอพยพหนีไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร วันที่ 22  สิงหาคม 2561... วันที่ 24 ส.ค. 61 (ดูู 314)

ตรวจเยี่ยม ติดตาม กองทุนหลักประกันฯ อบต.บึงนคร

วันที่ 29  มิถุนายน  2560 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอธวัชบุรี ออกตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน/กิจกรรมของกองุทนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร ("ผลการตรวจเยี่ยม.....A+  อยุู่แค่เอื้อม อิอิอิ") ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 461)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

"คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด" 26  มิถุนายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ์ ... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 428)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ได้จัด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “๑๒  สิงหามหาราชินี”  ในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙... วันที่ 16 ส.ค. 59 (ดูู 436)

ซักซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ( 1 มิ.ย.59)

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 464)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2559 "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

... วันที่ 24 มิ.ย. 59 (ดูู 443)