สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิ่มนวล อารีสนั่น
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศิริวรรณ อ่อนปอภาร
นักทรัพยากรบุคคล


นางอรทัย คำโคตรสูนย์
นักจัดการงานทั่วไป


นางอรรฆภรร์ ภูกัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


พ.อ.อ.วีระชาติ ทิพยโสต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


นางสาวกรรณิกา อินทร์นุช
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพลเยี่ยม มนประณีต
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธวัชชัย ศรีหาคลัง
คนงานทั่วไป


นางวาสนา ภาสิทธิ์
คนงานทั่วไป


นายไพบูลย์ ศรีสุโน
คนงานทั่วไป


นางนฤมล พรหมเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน