คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 2

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การมีส่วนร่วมของประชาชน   26 มิ.ย. 62 26
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 62 27
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   26 มิ.ย. 62 30
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   26 มิ.ย. 62 29
การรับชำระภาษีป้าย   26 มิ.ย. 62 29
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 62 26
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   26 มิ.ย. 62 31
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 62 26
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 62 27
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 62 26
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 62 26
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 62 25
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   26 มิ.ย. 62 29
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 62 26
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   26 มิ.ย. 62 27
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   26 มิ.ย. 62 27
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 62 31
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   26 มิ.ย. 62 28
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร   26 มิ.ย. 62 28
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   26 มิ.ย. 62 29
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 มิ.ย. 62 25
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 มิ.ย. 62 29
คูมือผลประโยชน์ทับซ้อน   24 มิ.ย. 62 29
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   18 มิ.ย. 62 31
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   2 พ.ย. 61 99
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   3 ต.ค. 61 101
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   8 ม.ค. 59 211
แบบฟอร์มกู้ยืมเงินคนพิการ   28 ก.ย. 57 316
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ   28 ก.ย. 57 263
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556   19 ก.ย. 57 293