แผนที่การเดินทาง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: แผนที่การเดินทาง

ตำบลบึงนครเป็นหนึ่งใน  12  ตำบล ของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอธวัชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  24  กิโลเมตร เดินทางด้วยทางหลวงชนบทหมายเลข รอ. 2010
               ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลธงธานี
               ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลทุ่งเขาหลวง  อำเภอทุ่งเขาหลวง
               ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ตำบลมะบ้า ทุ่งเขาหลวง
               ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลไพศาล ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 495