ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ

ตราครุฑหน้าตรง 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ  เพื่อการติดต่อ
          ทำธุรกรรมในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
..........................................
 
                   ตามข้อ ๑๗  ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๒๑/๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑  มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)  ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น
                   เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้
  1. ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ  เพื่อติดต่อทำธุรกรรมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
  1. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม/ธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การขุดดินและถมดิน/การเรียกเก็บภาษีบำรุง/การจดทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานสำหรับคู่มือประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง
  1. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนารายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
ราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่        เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเองและห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจาก  ผู้ขอทำธุรกรรมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
  1. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ
อำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓
(นายวรพงษ์   อารีเอื้อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 10 เมษายน 63   View : 353
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1054)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 933)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 809)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 925)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 803)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 965)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 721)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :