คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 มิ.ย. 63 3
คูมือผลประโยชน์ทับซ้อน   24 มิ.ย. 62 44
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2561   21 มิ.ย. 62 52
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   21 มิ.ย. 62 56
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   18 มิ.ย. 62 54
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (e_PlanNECC)   6 พ.ย. 61 93
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)   2 พ.ย. 61 106
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   2 พ.ย. 61 121
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   30 ต.ค. 61 113
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านคุณธรรมปละโปร่งใส   30 ต.ค. 61 109
สรุปรายงานโครงการปรองดอง สมานฉันต์ อบต.บึงนคร   30 ต.ค. 61 132
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด   7 พ.ค. 61 138
รายงานผลแผนปฏิบัตการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 60   1 พ.ค. 60 258
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2560-2562   1 พ.ค. 60 205
การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   8 ม.ค. 59 226