รายงานผลการทำงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการทำงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2561   21 มิ.ย. 62 36
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   21 มิ.ย. 62 39
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   18 มิ.ย. 62 37
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (e_PlanNECC)   6 พ.ย. 61 77
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)   2 พ.ย. 61 91
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   30 ต.ค. 61 95
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านคุณธรรมปละโปร่งใส   30 ต.ค. 61 91
สรุปรายงานโครงการปรองดอง สมานฉันต์ อบต.บึงนคร   30 ต.ค. 61 114
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด   7 พ.ค. 61 120
รายงานผลแผนปฏิบัตการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 60   1 พ.ค. 60 238
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2560-2562   1 พ.ค. 60 184