E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศ.พด. บ้านสังข์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใหกับ กองคลัง ,กองช่าง ,กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียนและ ศพด.ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
เช่าเครื่องปั่นไฟไฟฟ้า ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟหลักลายทาง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณสามแยกไปทางปรางค์กู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุงให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง ของ ศพด.จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ ประจำเดือน ตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านสังข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน ๑๖ คน คนละ ๒๑ บาท ต่อวัน จำนวน ๒๒ วันทำการ เป็นเงิน ๗,๓๙๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔จำนวนนักเรียน ๑๖ คน คนละ ๒๑ บาท จำนวน ๖๑ วันทำการ เป็นเงิน ๒๐,๔๙๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
จ้างเหมาทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
จ้างลงดินถมถนนสายปรางค์กู่ไปยังบึงจิว บ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบบึงนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านอีเตี้ย-บ้านแพ็ก ตำบลไพศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านขาม-บ้านไผ่ พร้อมกำจัดวัชพืชข้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ฟอร์ด บบ ๙๗๗๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำคันสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถโตโยต้า ทะเบียน กค ๔๕๑๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดปั๊มน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อคลอรีนและสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศพด. บ้านสังข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง,สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64